Hideouts / Kryjówki

Who am I? What makes me me? These questions never get old or out of date. (...)

Natalia Mikołajczuk and Tanya Alipchikova are 800 km apart but they are of similar age, lifestyle, and sensitivity. Their countries are divided by the border of the Schengen Area. They are connected by the common experience of communism – past or present. They ask themselves the same questions: where do I come from? What shaped me? What is mine and what was imposed on me? How did the space I grew in influence me? How does it influence me today? You can ignore these questions as shamefully banal or you can confront how difficult, significant and disturbing they really are.

„Kim jestem?”, „co sprawia, że jestem tym, kim jestem?” to pytania, które się nie starzeją, ani nie dezaktualizują. (...)

Natalię Mikołajczuk i Tanię Alipczikową dzieli ponad 800 kilometrów, ale łączy podobny wiek, styl życia, wrażliwość. Żyją w państwach, które oddziela granica strefy Schengen, ale łączy doświadczenie komunizmu. Niezależnie od siebie zadawały sobie pytania: skąd pochodzę? Co mnie ukształtowało? Co jest „moje”, a co zostało mi narzucone? Jaki wpływ miała na mnie przestrzeń, w której dorastałam? Jaki wpływ ma na mnie dzisiaj? To pytania, które można zignorować jako wstydliwie banalne lub skonfrontować się z tym, jak w istocie są trudne, ważne i niepokojące.

tekst: Agnieszka Pajączkowska - opiekunka artystyczna projektu

Projekt Polis(h) Photo Lab